Hà Nội tăng cường phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê

HNP - Sáng 21/3, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản chủ trì hội nghị phổ biến, triển khai Luật Thống kê năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản (giữa) chủ trì hội nghị

 
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ phương pháp chế độ và CNTT, Tổng cục Thống kê đã phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật thống kê 2015 và 3 nghị định liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của Luật Thống kê năm 2015 đối với hoạt động thống kê và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn Thành phố. Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật thống kê 2015 và các văn bản liên quan, đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Thống kê trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật thống kê 2015 để tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động thống kê, qua đó, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản yêu cầu Cục Thống kê Hà Nội tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn chung và các văn bản liên quan cho các sở, quận, huyện, đơn vị; chủ động tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về nội dung của Luật để thúc đẩy quá trình đưa Luật vào cuộc sống. Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến theo đúng thẩm quyền đã quy định, qua các phương tiện thông tin trên địa bàn. Tạo điều kiện để ngành thống kê hoàn thành nhiệm vụ tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê 2015. Đội ngũ người làm thống kê cần nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức và trình độ nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện tốt các công đoạn thu thập phân tích, xử lý và công bố số liệu thống kê nhanh chóng, kịp thời...
 

Vũ Phong

Theo hanoi.gov.vn

Tin đọc nhiều