Đẩy mạnh xây dựng chính quyền hành động và phục vụ

HNP - Hà Nội đang triển khai tích cực và đồng bộ các nội dung công tác cải cách hành chính (CCHC), với phương châm quyết liệt, cụ thể, đi...